การยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี (KYC Update)

แก้ไขเมื่อ Tue, 02 Apr 2024 เมื่อ 03:15 PM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการทบทวนข้อมูลและวงเงินบัญชีผู้ใช้ทุกบัญชี ตามรอบระยะเวลาการเปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย เรียกว่า การทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี หรือ KYC Update โดยเมื่อถึงรอบทบทวนข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าทุกท่านจำเป็นต้องตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัญชี (KYC) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลบนระบบมีความถูกต้องมากที่สุด และสอดคล้องกับกฎหมายและการให้บริการของบริษัทฯ โดยเมื่อบัญชีของท่านถึงรอบการทบทวนข้อมูลบัญชี ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชี เพื่อให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีของท่านให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลบัญชี

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความราบรื่นในการใช้งาน โดยจะดำเนินการแจ้งระงับฟังก์ชันการใช้งานตามระยะเวลา ดังนี้


ระยะที่ 1: แจ้งเตือนเพื่อให้ทำการทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี (KYC update)


ระยะที่ 2: แจ้งเตือนเพื่อระงับการซื้อเหรียญดิจิทัล


ระยะที่ 3: แจ้งเตือนเพื่อระงับการฝากเงินบาท ฝากเหรียญดิจิทัล และซื้อเหรียญดิจิทัล


เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี

  1. กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนใบใหม่ของท่าน
  2. กรณีที่ท่านต้องการขอเพิ่มวงเงินบัญชี โปรดแนบรายการเงินฝากถอนบัญชีเงินฝากของท่าน (Bank Statement) 3 เดือนล่าสุด และ หลักฐานแสดงที่อยู่ของท่าน โดยวันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 3 เดือน เช่น ใบแจ้งค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งค่าน้ำ-ค่าไฟ (โดยเอกสารต้องระบุเป็นชื่อของท่าน)


หมายเหตุ:

  • การทบทวนข้อมูลบัญชี หรือ KYC Update คือ การอัปเดตข้อมูลบัญชีในทุกส่วน ซึ่งหมายรวมถึงการส่งเอกสารยืนยันตัวตนใหม่ และอาจมีผลต่อวงเงินบัญชีของท่านด้วย ตามข้อมูลยืนยันตัวตนใหม่ที่ท่านจัดส่งเข้ามา
  • วงเงินบัญชีของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการให้บริการของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการอัปเดตข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำตามขั้นตอนได้ในบทความต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว