วิธีการยืนยันตัวตนระดับที่ 2 (KYC Level 2)

แก้ไขเมื่อ Thu, 28 Dec 2023 เมื่อ 06:09 PM

KYC Level 2 คืออะไร

คือ การขอเพิ่มวงเงินการฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ (ต่อวัน) ในกรณีที่วงเงินปัจจุบันของท่านไม่เพียงพอต่อการใช้งาน


Level 2 เหมาะกับใคร 

 • ผู้ที่ต้องการ ฝาก-ถอน เงินมากกว่า 1 ล้านบาท หรือ ถอนเหรียญ มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป (ต่อวัน)
 • ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว


Level 2 ได้อะไรบ้าง

 • ผู้ที่ผ่านการอนุมัติสำหรับบัญชีระดับ 2 จะได้รับวงเงิน การฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ ตั้งแต่ 1.25 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท (ต่อวัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร 

เอกสารที่จำเป็น มีทั้งหมด 2 รายการ และมีเงื่อนไขที่กำหนดดังที่ระบุในตารางต่อไปนี้


ประเภทเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารที่ยอมรับได้

ข้อกำหนด

1. หลักฐานยืนยันที่อยู่

เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค เช่น บิลค่าไฟ ค่านํ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
 • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ใบแจ้งภาษี
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร

สิ่งที่ต้องปรากฏบนเอกสาร ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล: ต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น
 • ที่อยู่: สามารถเป็นที่อยู่อื่นที่ไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีได้
 • วันที่ออกเอกสาร: ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน


หมายเหตุ:

จะต้องเป็นเอกสารแบบเต็มฉบับ (ไม่มีส่วนใดถูกตัดออกหรือถูกบดบัง)

2. เอกสารทางการเงิน

รายการเดินบัญชีธนาคาร (ต้องมี)

 • รายการเดินบัญชีที่แสดง ต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำต่อวันที่บริษัทจะรับพิจารณาต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

สิ่งที่ต้องปรากฏบนเอกสาร ได้แก่

 • ชื่อธนาคาร
 • ชื่อบนเอกสาร ต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น


หมายเหตุ

 • บัญชีธนาคารที่ใช้ จะต้องเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ/สะสมทรัพย์เท่านั้น
 • จะต้องเป็นเอกสารแบบเต็มฉบับ (ไม่มีส่วนใดถูกตัดออกหรือถูกบดบัง)
 • รายการเดินบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีที่ทำการผูกไว้กับบัญชีบิทคับก็ได้

 

ตัวอย่างเอกสาร

ภาพตัวอย่างเอกสารยืนยันที่อยู่ที่ยอมรับได้


Screen Shot 2565-11-22 at 10.32.37.png


ภาพตัวอย่างเอกสารทางการเงินที่ยอมรับได้

mceclip2.png
 

เกณฑ์การพิจารณา

วงเงินที่ท่านจะได้รับจะถูกพิจารณาจาก ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันในบัญชีธนาคารของท่าน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ท่านถือครองบนบัญชีบิทคับ ซึ่งท่านสามารถคำนวณคะแนนและประเมินวงเงินที่ท่านอาจได้รับ โดยอ้างอิงตามวิธีการต่อไปนี้


1. ตรวจสอบว่าบัญชีบิทคับของท่านมีสินทรัพย์คงเหลือ ทั้งในส่วนของเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล เทียบกับ ตารางที่ 1 มูลค่าสินทรัพย์รวม ท่านจะได้รับคะแนน XX คะแนน

ตารางที่ 1

มูลค่าสินทรัพย์รวม (บาท)

คะแนนที่ได้รับ (คะแนน)

0 - 199,999

0

200,000 - 499,999

0.25

500,000 - 999,999

0.5

1,000,000 - 1,499,999

0.7

1,500,000 - 1,999,999

2

2,000,000 - 4,999,999

4

5,000,000 - 9,999,999

6

10,000,000 - 14,999,999

8

> 15,000,000

12

ตัวอย่าง

นาย A มีสินทรัพย์คงเหลือ ทั้งในส่วนของเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ในบัญชีบิทคับของนาย A มูลค่ารวม 2,500,000 บาท นาย A จะได้รับคะแนนในส่วนนี้ 4 คะแนน

2. ตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันจากรายการเดินบัญชีธนาคารของท่านเทียบกับ ตารางที่ 2 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน ท่านจะได้รับคะแนน XX คะแนน

ตารางที่ 2

ยอดเงินคงเหลือต่อวันในรายการเดินบัญชี (บาท)

คะแนนที่ได้รับ (คะแนน)

0 - 199,999

0

200,000 - 499,999

0.5

500,000 - 999,999

0.7

1,000,000 - 1,499,999

1

1,500,000 - 1,999,999

3

2,000,000 - 4,999,999

5

5,000,000 - 9,999,999

7.5

10,000,000 - 14,999,999

10

> 15,000,000

15

ตัวอย่าง

นาย A มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันในรายการเดินบัญชี 480,000 บาทต่อวัน (ต้องมียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 200,000 ต่อวัน บริษัทจึงรับพิจารณา) นาย A จะได้รับคะแนนในส่วนนี้ 0.5 คะแนน

3. นำคะแนนที่ท่านได้จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน เพื่อเทียบกับคะแนนรวม ในตารางที่ 3 เพื่อหาว่าวงเงินที่บริษัทจะพิจารณาเบื้องต้น** อยู่ที่ช่วงใด

ตารางที่ 3

คะแนนรวม (คะแนน)

วงเงินที่บริษัทจะพิจารณาเบื้องต้น (บาท)**

0 - 0.50

ได้วงเงินตามเกณฑ์บัญชีระดับ 1

0.51 - 1.25

1,250,000 - 2,500,000

1.26 - 2.50

2,500,000 - 5,000,000

2.51 - 4.00

3,750,000 - 7,500,000

4.01 - 6.00

5,000,000 - 10,000,000

6.01 - 8.00

7,500,000 - 15,000,000

8.01 - 11.00

10,000,000 - 20,000,000

11.01 - 14.00

15,000,000 - 30,000,000

> 14

25,000,000 - 50,000,000

ตัวอย่าง

นาย A ได้คะแนนจากข้อที่ 1 = 4 คะแนน และจากข้อที่ 2 = 0.5 คะแนน นาย A จึงมีคะแนนรวมเท่ากับ 4.5 คะแนน

ดังนั้น นาย A จะได้วงเงินที่บริษัทจะพิจารณาอยู่ที่ 5,000,000 - 10,000,000 บาท

 

** หมายเหตุ: การคำนวณวงเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทจะพิจารณากำหนดวงเงินที่แท้จริงให้แก่ท่าน ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริง และผลจากการยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลประกอบกัน นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเบื้องต้นของบริษัท ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการสมัครบัญชี Level 2

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การสมัครผ่านเว็บไซต์บิทคับ และการสมัครผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ

ช่องทางที่ 1: สมัครผ่านเว็บไซต์ Bitkub.com

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านบน bitkub.com และไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี

2. เลือกที่ "ตั้งค่า"3. กดปุ่ม "เพิ่มวงเงินที่เมนูระดับ 2

 • โปรดทราบ: สถานะการยืนยันตัวตนระดับ 3 เป็นเพียงทางเลือกในการเพิ่มวงเงินของผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนระดับ 2 แล้วเท่านั้น


Screen Shot 2565-11-23 at 18.15.57.png

 

4. กด "ใช่, ฉันต้องการเพิ่มวงเงิน"


Screen Shot 2565-11-23 at 18.16.04.png

 

5. กด "ดำเนินการต่อ


Screen Shot 2565-11-23 at 18.19.29.png

 

6. อัปโหลดหลักฐานที่อยู่ และหลักฐานแสดงรายการเดินบัญชี

 • เมื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า "ลบไฟล์" ทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด "บันทึก" และกด "ส่ง"

    113.jpg

114.jpg

 

เมื่อเอกสารของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" โดยบริษัทจะทำการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น แต่ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

 

*เคล็ดลับ: ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียว ผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ (PC) โดยวิธีการมีดังนี้


image__8_.png

 

ช่องทางที่ 2: สมัครผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านบนแอปพลิเคชันบิทคับ และไปที่หัวข้อ "Setting" ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง 


mceclip0__1_.png

 

2. กดเลือกที่ "เพิ่มวงเงิน" 


Th1.jpg

 

3. กด "ดำเนินการต่อ"


Th2.jpg

 

4. อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น 2 รายการ

 • ระบบรองรับไฟล์ประเภท jpg, jpeg, png หรือ pdf และมีขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น


mceclip3__2_.pngmceclip4__1_.pngmceclip5__1_.png

 

5. ระบุรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ (ถ้ามี) และกด "ส่ง"


เมื่อเอกสารของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบเเล้ว ท่านจะพบข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" บริษัทจะดำเนินการพิจารณาภายในระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน และไม่เกิน 60 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม จากนั้น ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น แต่หากในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

 

ลิมิตต่อวันที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านระดับที่ 2 มีดังนี้

 • การฝากเหรียญ: ไม่จำกัด
 • การฝากเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน
 • การถอนเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน
 • การถอนเหรียญ: มูลค่า 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน

หมายเหตุ:

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเบื้องต้นของบริษัทตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี เกณฑ์การพิจารณากำหนดวงเงินเบื้องต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณากำหนดวงเงินที่แท้จริงให้แก่ท่านตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริงและผลจากการยืนยันตัวตนของลูกค้าประกอบกัน
 • ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว