การเปิดรับฟังความเห็น (Public Hearing) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules)

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 24 พฤษภาคม เมื่อ 6:00 PM

หลักการ


เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนาฟีเจอร์ Auto DCA เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ (“Trading Rules”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการ และเพื่อเป็นเครื่องมือและทางเลือกในการใช้งานระบบซื้อขายของบริษัทฯ โดยยึดหลักการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ


บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้เพิ่มเติมกรณี Auto DCA ในประเภทการส่งคำเสนอซื้อ ให้เป็นทางเลือกของลูกค้าสามารถตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าในการส่งคำสั่งเสนอซื้อแบบ Market Order เป็นรอบต่อเนื่องอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด โดย Auto DCA จะช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสินทรัพย์ในรูปแบบ DCA รวมถึงติดตามผลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น


ผลกระทบ


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (บริษัทฯ)

- บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานและบริการได้ดียิ่งขึ้น

- บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมและพัฒนาระบบตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์นี้


- บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Auto DCA เพิ่มเติม

ผู้ซื้อขาย/ผู้ใช้งาน (User)

- ลูกค้าผู้มีความต้องการจะลงทุนแบบ DCA จะได้รับความสะดวกสบายจากระบบ Auto DCA ในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลได้แบบอัตโนมัติเป็นรอบ ๆ ตามเงื่อนไข DCA ที่ลูกค้ากำหนด


- ลูกค้าสามารถติดตามและวิเคราะห์การลงทุน DCA ของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

- ลูกค้าต้องศึกษาหลักการการใช้งาน DCA ข้อดี ข้อจำกัด และความเสี่ยงของการลงทุนแบบ DCA เพิ่มเติม


- ลูกค้าต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Auto DCA เพิ่มเติมแนวทางการบังคับใช้


แนวทางการบังคับใช้และกํากับดูแลโดยหลักเกณฑ์นี้ จะมีผลบังคับหลังจากบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยจะประกาศให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ต่อไป


นิยามที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules)


คำที่เกี่ยวข้อง

นิยาม

Market Order

การจับคู่คำเสนอซื้อ และขาย ตามจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องการจ่ายเป็นเงินบาท กับจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ขายต้องการขายไปตามลำดับ โดยจับคู่คำเสนอซื้อ และ คำเสนอขาย ในทุกอัตราแลกเปลี่ยน (Conversion Rate) เพื่อให้ได้จำนวนเงินบาท และหรือ สินทรัพย์ดิจิทัล ตามจำนวนที่ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขายกำหนดในราคาที่ดีที่สุด

DCA

รูปแบบการลงทุนระยะยาวประเภทหนึ่ง โดยผู้ลงทุนทำการซื้อสินทรัพย์เป็นรอบต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด

Auto DCA

การตั้งคำสั่งซื้อล่วงหน้าโดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบบส่งคำสั่งเป็นรอบต่อเนื่องอัตโนมัติ

ระบบ 

ระบบการทำงานของบริษัทซึ่งทำการรับคำสั่งจากลูกค้า และจัดการคำสั่งตามความต้องการของลูกค้า


เงื่อนไขสำคัญในการทำงานของ Auto DCA


เมื่อถึงรอบตามเงื่อนไข ระบบ Auto DCA จะส่งคำสั่งซื้อแบบ Market Order ตามมูลค่าการส่งคำสั่งซื้อแต่ละรอบ โดยจะตรวจสอบยอดเงินบาทคงเหลือในบัญชีของลูกค้าก่อนทำการส่งคำสั่ง Auto DCA และหากลูกค้ามียอดเงินไม่พอตามมูลค่าการส่งคำสั่งซื้อแต่ละรอบที่ลูกค้ากำหนดไว้ ระบบจะข้ามคำสั่งซื้อในรอบนั้นไป แต่คำสั่งซื้อรอบต่อไปจะยังคงทำงานตามที่ระบุเงื่อนไขไว้


การใช้งาน Auto DCA


ลูกค้าสามารถใช้งานฟีเจอร์ Auto DCA ได้ โดยไปที่เมนู Auto DCA บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อเข้าสู่หน้า Auto DCA โดยส่วนประกอบของหน้า Auto DCA มี 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. คำอธิบายหลักการทำงานของ Auto DCA

 2. การตั้งค่าและการสร้าง Auto DCA

 3. ข้อมูลและประวัติของ Auto DCAเพื่อตั้งค่า Auto DCA ลูกค้าต้องกรอกข้อมูล ได้แก่

 1. สินทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการซื้อ

 2. สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของแต่ละสินทรัพย์จากมูลค่ารวมของการส่งคำสั่งซื้อแต่ละรอบ (โดยรวมทุกสินทรัพย์ต้องเป็น 100 เปอร์เซ็นต์)

 3. ความถี่และรอบในการส่งคำสั่งซื้อ ได้แก่ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

 4. ระยะเวลาการทำงาน

 5. มูลค่ารวมของการส่งคำสั่งซื้อแต่ละรอบลูกค้าสามารถดูข้อมูล และประวัติของ Auto DCA ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. Opening Auto DCA แสดง Auto DCA ที่ทำงานอยู่

 2. Auto DCA buy history แสดงประวัติการซื้อของ Auto DCA

 3. Closed Auto DCA แสดง Auto DCA ที่ยกเลิกหรือหยุดทำงานไปแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่ง Auto DCA แต่ละคำสั่ง ลูกค้าสามารถทำได้ที่หน้า Auto DCA ในเมนู Opening Auto DCA โดยกดปุ่ม ยกเลิก (Cancel) ซึ่งจะทำให้ระบบ Auto DCA หยุดการส่งคำสั่งซื้อลำดับถัดไปทั้งหมดจาก Auto DCA ที่กดยกเลิกทันที และคำสั่ง Auto DCA นั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นหยุดการทำงาน (Closed)

    

ในกรณีที่คำสั่ง Auto DCA ทำงานจนสิ้นระยะเวลาทำงานที่กำหนด คำสั่ง Auto DCA นั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นเป็นหยุดการทำงาน (Closed) เช่นกัน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว