ประกาศ งบการเงินบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประจำปี 2566

แก้ไขเมื่อ Mon, 17 Jun 2024 เมื่อ 11:06 AM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ("บริษัท") ขอนำเสนองบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ


ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

ไฟล์แนบ (1)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว