แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ: การปิดให้บริการฝากถอนและซื้อขายเหรียญ LYXe ถาวร จากวันที่ 25/04/2567 เป็นวันที่ 02/05/2567 เวลา 10:00 น.

แก้ไขเมื่อ Wed, 24 Apr 2024 เมื่อ 06:00 PM

ตามที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) มีประกาศแจ้งเรื่อง การย้ายเครือข่าย และเปลี่ยนเหรียญ LUKSO (LYXe) เป็นเหรียญ LYX บน Mainnet (อ้างอิง) ซึ่งระบุว่าจะยุติการให้บริการฝากถอนและซื้อขายเหรียญ LYXe ถาวรในวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการแก้ไขกำหนดการในส่วนดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์


กำหนดการ

เรื่อง              เปลี่ยนกำหนดการการยุติบริการซื้อขายและฝากถอนเหรียญ LYXe ถาวร

จาก               วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเป็น       วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย)


หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการถอนเหรียญ LYXe ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามกำหนดการที่ระบุข้างต้น ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิบริหารจัดการเหรียญ LYXe ที่คงค้างอยู่ในระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะดำเนินการเปลี่ยนเหรียญ (Swap) LYXe เป็นเหรียญ LYX บนเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) ในอัตราส่วน 1:1 (1 LYXe : 1 LYX)

  • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้

  • บริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว