บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์รองรับการเปลี่ยนเหรียญ GuildFi (GF) เป็นเหรียญ Zentry (ZENT)

แก้ไขเมื่อ Thu, 25 Apr 2024 เมื่อ 09:36 PM

เนื่องจากผู้ออกเหรียญ GuildFi (GF) ได้มีประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญใหม่ ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “เหรียญ Zentry (ZENT)” (อ้างอิงดังนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ออกเหรียญกำหนด บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของเหรียญ GF ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้ประสานงานกับผู้ออกเหรียญ GF เพื่อขอให้ดำเนินการเปลี่ยนเหรียญ (Swap) GF เป็นเหรียญ ZENT แล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีรายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้

การเปลี่ยนชื่อเหรียญ และอัตราส่วนของการเปลี่ยนเหรียญ

 • ชื่อเดิม: GuildFi / ชื่อย่อเหรียญเดิม: GF

 • ชื่อใหม่: Zentry / ชื่อย่อเหรียญใหม่: ZENT

 • อัตราส่วนเหรียญ: จำนวนเหรียญ ZENT ที่ท่านจะได้รับอยู่ที่ 1:10 (1 GF : 10 ZENT) 

 • Network: เหรียญ ZENT จะอยู่บนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เช่นเดิม


การเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้เหรียญ

 • สัญลักษณ์โลโก้ของเหรียญ ZENT ตามรูปตัวอย่างด้านล่างแนวทางการดำเนินการ

รายละเอียดและกำหนดการเปลี่ยน (Swap) เหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT มีดังต่อไปนี้

 1. วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะปิดให้บริการฝากถอนและซื้อขายเหรียญ GF บนเครือข่าย Ethereum ถาวร

 • หากลูกค้าตั้งรายการซื้อขายเหรียญ GF และรายการซื้อขายนี้ยังไม่ได้ถูกจับคู่ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) (Pending order) รายการซื้อขายดังกล่าว จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 1. วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีเหรียญ GF คงเหลืออยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญ GF คงเหลือดังกล่าวจะถูกเปลี่ยน (Swap) เป็นเหรียญ ZENT ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการบันทึกยอดเหรียญ GF ที่คงเหลือในกระเป๋าเหรียญ GF ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเป็นเหรียญ ZENT โดยในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT ยอดเหรียญ GF ของท่านจะแสดงผลเป็น 0

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะประสานงานกับผู้ออกเหรียญ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT โดยอัตราส่วนเหรียญ ZENT ที่ท่านจะได้รับอยู่ที่ 1:10 (1 GF : 10 ZENT) ตามที่ผู้ออกเหรียญ GF กำหนด

 • เมื่อการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT ข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหรียญ ZENT ทั้งหมดที่ท่านจะได้รับจะเป็นไปตามอัตราส่วนข้างต้น โดยจะถูกคำนวณจากยอดรวม (Total)** ของเหรียญ GF ที่ท่านถือครอง ณ วันเวลาที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ทำการบันทึกยอดเหรียญ GF

ตัวอย่าง

ลูกค้ามียอดรวม (Total) 100 GF (เหรียญเดิม) ณ เวลาที่ทำการบันทึกยอด 

เมื่อเปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT ลูกค้าจะมีเหรียญ ZENT จำนวน 1,000 ZENT ในกระเป๋าเหรียญ ZENT ที่บริษัทฯ ให้บริการ

** ยอดรวม (Total) = ยอดเหรียญที่ไม่ได้อยู่ในออร์เดอร์ (available) + ยอดเหรียญที่อยู่ในออร์เดอร์ซื้อ ขาย หรือถอน (in order)

 1. วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 21:30 น.* บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เปิดให้บริการฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT บนเครือข่าย Ethereum

 • หากท่านต้องการทำธุรกรรมฝากเหรียญ ZENT โปรดไปที่หน้าฝากเหรียญ ZENT เพื่อกดสร้าง Address ใหม่ และใช้ที่อยู่กระเป๋าเหรียญ ZENT เท่านั้น สำหรับการฝากเหรียญ ZENT หลังการเปิดระบบฝากเหรียญ ZENT บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (กดที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้าง Address ใหม่)

 • หากท่านทำรายการฝากถอนเหรียญ ZENT ผิดเงื่อนไข สินทรัพย์ดิจิทัลของท่านอาจสูญหายหรือไม่ปรากฏในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลปลายทางได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อขอความช่วยเหลือหรือกู้คืนเหรียญ อย่างไรก็ตาม บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถช่วยเหลือหรือกู้คืนเหรียญให้ท่านได้สำเร็จ


หมายเหตุ: ในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT ข้างต้น ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้ โดยท่านจะสามารถทำธุรกรรมได้อีกครั้ง ภายหลังจากที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เปิดให้บริการฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT บนเครือข่าย Ethereum 


หากท่านไม่ประสงค์จะให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอให้ท่านบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) ด้วยความระมัดระวัง


กำหนดการโดยสรุป

 • ปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ GF (เหรียญเดิม)

           วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • บริษัทฯ เปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • เปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT (เหรียญใหม่)
  วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 21:30 น.* (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านใช้ที่อยู่กระเป๋าที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว และทำการโอนผ่านเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เท่านั้น


ขอให้ท่านติดตามประกาศของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น บริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบต่อไป


หมายเหตุ

 • ขอให้ท่านติดตามประกาศของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาการบริหารจัดการเหรียญ GF ของท่านตามความเหมาะสมและด้วยความระมัดระวังก่อนการปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ GF ตามกำหนดการที่ระบุข้างต้น

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

 • ราคาเหรียญ GF และ ZENT อาจมีความแตกต่างกัน ขอให้ท่านพิจารณาบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ ZENT (Swap) ตามประกาศข้างต้น โดยท่านสามารถตรวจสอบราคาสากลของเหรียญ GF ได้ ที่นี่ และ โปรดพิจารณาราคาเหรียญ ZENT ก่อนทำการซื้อขายต่อไป (ตรวจสอบข้อมูลเหรียญ ZENT เพิ่มเติมได้ ที่นี่)

 • โปรดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนได้ตามกลไกตลาด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ประกาศของ GuildFi ที่อ้างอิงในบทความนี้ เป็นประกาศที่ทีมงาน GuildFi เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้


ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา และสนับสนุนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เสมอมา

* แก้ไขประกาศ: กำหนดเวลาเปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT แก้ไขจากเวลา 20:00 น. เป็นเวลา 21:30 น. (เวลาประเทศไทย) วันที่ 25 เมษายน 2567

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว