รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างชาติ (Verification documents for non-Thai nationals)

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน เมื่อ 1:17 PM

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน (KYC) ของลูกค้าชาวต่างชาติ (ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย) เพื่อเปิดใช้งานบัญชีกับ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ หรือเพื่ออัปเดตข้อมูลบัญชีตามรอบทบทวน (KYC Update) มีดังนี้


โปรดเลือกส่ง อย่างน้อย 2 รายการ จาก 2 หมวดที่ต่างกัน


หมวดที่ 1: ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) มี 2 ประเภท ได้แก่

 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) ที่ส่วนราชการไทยออกให้ และยังไม่หมดอายุ โปรดส่ง (1) หน้าที่แสดงข้อมูลของนายจ้าง (Employer details page) และ (2) หน้าที่แสดงข้อมูลระยะเวลา/การต่อสัญญาการจ้างงาน (Renewal/extension details page)

หรือ 

 • ใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (บัตรสีชมพู) โปรดส่งทั้งด้านหน้า และด้านหลังบัตร


หมวดที่ 2: เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น

 • ใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย (หน้า-หลัง)

 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Resident Permit หรือ Residence Certificate)

 • หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย (House certificate) เช่น ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โปรดส่ง (1) หน้าหลักที่แสดงข้อมูลของบ้านที่อยู่อาศัย และ (2) หน้าที่แสดงข้อมูลของท่าน


หมวดที่ 3: ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) / Smart VISA

** หมายเหตุ: Arrival and Departure Immigration Stamp ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนได้


หมวดที่ 4: เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทย หรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ เช่น

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ID card)

 • ใบอนุญาตขับรถ (หน้า-หลัง)

 • ใบกำกับภาษี

 • หนังสือรับรองการเกิด

 • หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย (House certificate)

 • ใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค (เช่น บิลค่าไฟ หรือ บิลค่านํ้า)


หมวดที่ 5: มีเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่

 • หนังสือรับรองที่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาออกให้ (ต้องแสดง ชื่อ-สกุล อย่างชัดเจน) ** สำหรับนักศึกษาเท่านั้น**
  • หมายเหตุใบแสดงผลการเรียน และเกียรติบัตร ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนได้

หรือ

 • เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ ตามตัวอย่างเอกสารในหมวดที่ 4
  • หมายเหตุ: หากท่านเลือกส่งเอกสารในหมวดที่ 4 แล้ว อย่างน้อย 1 รายการ ท่านสามารถเลือกส่งเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับหมวดที่ 5 ได้ แต่ต้องเป็นเอกสารคนละชนิดกัน
  • ตัวอย่างเช่น หากท่านอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารภายใต้หมวดที่ 4 แล้ว ท่านสามารถเลือกอัปโหลดหนังสือรับรองการเกิด โดยถือว่าเป็นเอกสารภายใต้หมวดที่ 5 ได้ เป็นต้น


โปรดทราบ

 • เอกสารต้องมีความชัดเจน แสดงข้อมูลครบถ้วน และยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
 • ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์เอกสารที่ท่านอัปโหลดบนระบบไม่มีการเข้ารหัส เพื่อให้ทางเราสามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
 • หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว