การเพิกถอนเหรียญ Wanchain (WAN) และ OMG Network (OMG) ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 10 มิถุนายน เมื่อ 4:10 PM

ด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีการประเมินผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทฯ นำมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า มีสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้บริการของบริษัทฯ ดังนี้ 

 • Wanchain (WAN)

 • OMG Network (OMG) 


ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิกถอน (Delist) เหรียญ WAN และเหรียญ OMG ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ (“บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์”)


บริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าและนักลงทุน โปรดพิจารณาบริหารจัดการเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ของท่านด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่บริษัทฯ จะเพิกถอนเหรียญดังกล่าวออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ พร้อมขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* 


เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้าและนักลงทุน บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำหนดการเพิกถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ตามรายละเอียดดังนี้


 • ยุติการซื้อขายและฝากเหรียญ WAN: บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น.

 • การถอนเหรียญ WAN: ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น.

 • ยุติการซื้อขายและฝากเหรียญ OMG: บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น.

 • การถอนเหรียญ OMG: ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น.


หากท่านไม่สามารถถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้ทันภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อ Customer Support หรือโทร 02-032-9555 เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ มีความยินดีจะที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไป


กำหนดการเพิกถอนเหรียญ WAN


 วันและเวลา

การดำเนินการ

วันที่ 15 มกราคม 2567

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ WAN เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าและนักลงทุนเกี่ยวกับการเพิกถอนเหรียญดังกล่าว


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ยุติการให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ WAN ถาวร

 • ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายและฝากเหรียญ WAN ได้ตั้งแต่วันและเวลาดังกล่าว

 • คำสั่งซื้อขายเหรียญ WAN ของท่านที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกทั้งหมด

 • ท่านยังสามารถถอนเหรียญ WAN ออกด้วยตนเอง จนกว่าระบบถอนเหรียญ WAN จะยุติการให้บริการถาวร 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

เพิกถอนและยุติการให้บริการถอนเหรียญ WAN ถาวร

 • ท่านจะไม่สามารถถอนเหรียญ WAN ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเองได้อีกต่อไป

 • หากท่านไม่ได้ดำเนินการถอนเหรียญ WAN ภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อ Customer Support หรือโทร 02-032-9555 เพื่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการถอนเหรียญ WAN เพิ่มเติม


กำหนดการเพิกถอนเหรียญ OMG


วันและเวลา

การดำเนินการ

วันที่ 15 มกราคม 2567

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ OMG เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าและนักลงทุนเกี่ยวกับการเพิกถอนเหรียญดังกล่าว

วันที่ 10 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ยุติการให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ OMG ถาวร

 • ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายและฝากเหรียญ OMG ได้ตั้งแต่วันและเวลาดังกล่าว

 • คำสั่งซื้อขายเหรียญ OMG ของท่านที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกทั้งหมด

 • ท่านยังสามารถถอนเหรียญ OMG ออกด้วยตนเอง จนกว่าระบบถอนเหรียญ OMG จะยุติการให้บริการถาวร 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

เพิกถอนและยุติการให้บริการถอนเหรียญ OMG ถาวร

 • ท่านจะไม่สามารถถอนเหรียญ OMG ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเองได้อีกต่อไป

 • หากท่านไม่ได้ดำเนินการถอนเหรียญ OMG ภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อ Customer Support หรือโทร 02-032-9555 เพื่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการถอนเหรียญ OMG เพิ่มเติม


* เครื่องหมาย DE (Delist) เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัทฯ (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุนได้ที่นี่


** บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลคงค้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่ท่านละเลยไม่ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด 


ทั้งนี้ กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด 


หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามกำหนดการที่ระบุข้างต้น ท่านรับทราบว่า 

  • บริษัทฯ มีสิทธิบริหารจัดการเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ที่คงค้างอยู่ในระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือในการถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ในภายหลังได้ โดยติดต่อ Customer Support หรือโทร 02-032-9555 

  • หากท่านประสงค์จะถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ภายหลังจากที่เหรียญ WAN และเหรียญ OMG ถูกเพิกถอนและถูกยุติการให้บริการถอนถาวรบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์แล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถอนเหรียญ WAN และเหรียญ OMG ให้แก่ท่าน ซึ่งอาจมีความล่าช้ากว่าการดำเนินการปกติ 

 • โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขายเหรียญ WAN และเหรียญ OMG และโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากความผันผวนของราคา 

 • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้ 

 • บริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด


ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567


** แก้ไขประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง เลื่อนกำหนดการปิดระบบถอนเหรียญ WAN ถาวร จากวันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น.

** แก้ไขประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรื่อง เลื่อนกำหนดการปิดระบบถอนเหรียญ OMG ถาวร จากวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว