การเปิดรับฟังความเห็น (Public Hearing) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules)

แก้ไขเมื่อ Fri, 27 Oct 2023 เมื่อ 01:00 PM

หลักการ


เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้มีการนำมาใช้ระยะหนึ่งแล้ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนเป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบซื้อขายของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยึดหลักการการเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ให้กับลูกค้าทราบก่อนดำเนินการต่อไป


บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1. ปรับปรุงให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มเติมคำสั่งซื้อขายประเภทอื่น และ เงื่อนไขเพิ่มเติมของคำสั่งแต่ละประเภท โดยกำหนดให้ทุกสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคำสั่งพื้นฐานขั้นต่ำคือ Limit Order และ Market Order โดยหากมีการเพิ่มคุณสมบัติของคำสั่งใหม่ ให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาแผนการเพิ่มเติมคำสั่งในแต่ละประเภทภายหลัง นอกเหนือจากคำสั่งพื้นฐานขั้นต่ำต่อไปได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนมีผลบังคับใช้


2. ให้บริษัทฯ กำหนดวิธีการป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายคำสั่งไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนาของลูกค้า หรือ คำสั่งไม่เหมาะสมอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันนักลงทุนจากเหตุดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีประกาศให้ทราบถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ


3. เพิ่มเติมคำสั่ง เงื่อนไข สำหรับ Limit Order ให้เป็นทางเลือกของลูกค้าที่จะสามารถส่งคำสั่งแบบ Post Only ได้ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้ระบบจับคู่ซื้อขายพิจารณาก่อนวางคำสั่ง Limit Order ใน Order Book ว่าจะต้องไม่มีการจับคู่ส่วนหนึ่งส่วนใดก่อนวางใน Order Book โดยกรณีที่ผู้รักษาสภาพคล่อง (Market Maker) ใช้คำสั่งดังกล่าว จะช่วยให้สามารถวาง Order แบบ Maker ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น


4. การเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความยืดหยุ่นในการให้บริการกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีการประกาศให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ ถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ถ้ามี)


5. ปัจจุบันมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบการสรุปยอดรายการซื้อขายได้ด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาช่องทางอื่นเพิ่มเติมสำหรับการสรุปรายการซื้อขายให้กับลูกค้า เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป


ผลกระทบ


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (บริษัทฯ)

- การปรับปรุงเกณฑ์ Trading Rules ทำให้เกณฑ์มีความชัดเจน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 

- การปรับปรุงเงื่อนไขการส่งคำสั่งจะช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนาของลูกค้า และการกระทำอันไม่เป็นธรรม


- เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียมจากการให้บริการแก่ลูกค้า ตามความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจ- สามารถสื่อสารเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ซื้อขาย/ผู้ใช้งาน (User) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย

- ต้องจัดเตรียมและแก้ไขระบบ ตามเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายที่บริษัทฯ มีการปรับปรุง


- ต้องมีการปรับปรุงหรือจัดทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้าให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ซื้อขาย/ผู้ใช้งาน (User)

- มีทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


- มีเครื่องมือที่สามารถช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนา


- ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย

- ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายที่บริษัทฯ มีการปรับปรุง

ผู้รักษาสภาพคล่อง (Market Maker)

- มีทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


- มีเครื่องมือที่สามารถช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนา


- ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย

- ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายที่บริษัทฯ มีการปรับปรุง

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

--

ผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Issuer)

--แนวทางการบังคับใช้


แนวทางการบังคับใช้และกํากับดูแลโดยหลักเกณฑ์นี้ จะมีผลบังคับหลังจากบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยจะประกาศให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ต่อไป


นิยามที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules)


คำที่เกี่ยวข้อง

นิยาม

Limit Order

การจับคู่คำเสนอซื้อ และขาย ที่เสนอราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อ เงินบาทไทย (Conversion Rate) ในอัตราเท่ากัน หรือ ในราคาที่ดีกว่าที่มีอยู่ในตลาด ดังนั้น การวางคำเสนอซื้อ และ คำเสนอขายแบบ Limit Order ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขายจะสามารถจำกัด ราคาสูงสุด ที่ตนจะซื้อ หรือ ขายที่ราคาที่ตนเองเป็นผู้กำหนด

Market Order

การจับคู่คำเสนอซื้อ และขาย ตามจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องการจ่ายเป็นเงินบาท กับจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ขายต้องการขายไปตามลำดับ โดยจับคู่คำเสนอซื้อ และ คำเสนอขาย ในทุกอัตราแลกเปลี่ยน (Conversion Rate) เพื่อให้ได้จำนวนเงินบาท และหรือ สินทรัพย์ดิจิทัล ตามจำนวนที่ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขายกำหนดในราคาที่ดีที่สุด

Order แบบ Maker

การส่งคำสั่งเพื่อรอการดำเนินการจับคู่ซื้อขาย

Market Maker

ผู้รักษาสภาพคล่อง ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอซื้อ (Bids) หรือเสนอขาย (Asks) เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับระบบบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว