ทำไมฉันถึงใช้บริการบิทคับไม่ได้?: ข้อจำกัดการให้บริการของบิทคับในแต่ละพื้นที่

แก้ไขเมื่อ Tue, 19 Sep 2023 เมื่อ 03:22 PM

นอกจากคุณสมบัติของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเปิดบัญชีกับ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) แล้ว กฎหมายของแต่ละประเทศก็มีผลต่อการขอใช้บริการเช่นกัน


เนื่องด้วยแต่ละประเทศ เขตปกครองตนเอง เขตเศรษฐกิจ หรือดินแดน (รวมเรียกว่า “พื้นที่”) อาจมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกันออกไป การให้บริการแพลตฟอร์มและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบหรือมีข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางกฎหมายของแต่ละพื้นที่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งด้วย


ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ในแต่ละพื้นที่ก่อนเข้าใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการของท่านเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประกาศข้อกำหนด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าถึงและการให้บริการแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทกำหนด


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว