การเพิกถอนเหรียญ Binance USD (BUSD) ออกจากกระดานซื้อขาย ในวันที่ 21/09/2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 7 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:00 PM

ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ Paxos Trust Co., Ltd. (Paxos) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออก (Issuer) เหรียญ Binance USD (BUSD) (สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำประกันมูลค่าเทียบเท่ากับ USD (1:1) หรือ Stablecoin) หยุดดำเนินการออกเหรียญ (mint) เพิ่ม เนื่องจากประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมาย (อ้างอิง) นั้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับประกาศของ Paxos เกี่ยวกับแผนการหยุดให้บริการเหรียญ BUSD ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (อ้างอิง) จึงเห็นควรให้เพิกถอน (Delist) เหรียญ BUSD ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เนื่องจากคุณสมบัติของเหรียญไม่เป็นไปตามนโยบายการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อีกต่อไป 


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและนักลงทุน โปรดดำเนินการพิจารณาและบริหารเหรียญ BUSD ของท่านก่อนที่บริษัทฯ จะเพิกถอนเหรียญดังกล่าวออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ พร้อมขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* 


พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบถึงกำหนดการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและนักลงทุนตามข้อมูลต่อไปนี้ และรายละเอียดดังที่สรุปในตาราง

 • การซื้อขายเหรียญ BUSD: บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ให้บริการถึง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น.

 • การถอนเหรียญ BUSD: ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.

 • หากท่านไม่สามารถถอนเหรียญ BUSD ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้ทันภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อ Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป


ทั้งนี้ กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการให้บริการของผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศจากผู้ให้บริการหลักของเหรียญ BUSD และประกาศของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป 


 วันและเวลา

การดำเนินการ

วันที่ 8 กันยายน 2566

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ BUSD


วันที่ 21 กันยายน 2566

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ยุติการให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ BUSD ถาวร

 • ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญ BUSD ได้ตั้งแต่วันและเวลาดังกล่าว

 • คำสั่งซื้อขาย BUSD ของท่านที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกทั้งหมด

 • ท่านสามารถถอนเหรียญ BUSD ออกด้วยตนเอง จนกว่าระบบถอนเหรียญ BUSD จะยุติการให้บริการถอนถาวร 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ยุติการให้บริการถอนเหรียญ BUSD ถาวร

 • ลูกค้าที่มีเหรียญ BUSD คงค้างในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ภายหลังการยุติการให้บริการถอนเหรียญ BUSD ถาวร โปรดติดต่อ Customer Support หรือโทร 02-032-9555 เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในกรณีที่ต้องการกู้คืนเหรียญ** และโอนไปยังผู้ให้บริการอื่นที่รองรับ เช่น การแลกเปลี่ยนเหรียญ BUSD บนระบบของ Paxos (อ้างอิง) บริษัทฯ จะทำการโอนย้ายเหรียญ BUSD ที่คงค้างอยู่บนระบบหลังบริษัทฯ ยุติการให้บริการถอนเหรียญ BUSD ถาวร จากเครือข่าย BNB Smart Chain (BEP-20) ไปยังเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่ Paxos ผู้ออกเหรียญ BUSD ประกาศว่าสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็น USD หรือเหรียญอื่นได้


* เครื่องหมาย DE (Delist) เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัทฯ (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุนได้ที่นี่

** บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการกู้คืนเหรียญ

 

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการถอนเหรียญ BUSD ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ก่อนการยุติการให้บริการถอนเหรียญ BUSD ถาวร 

(ก) ให้ถือว่า ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนย้ายเหรียญ BUSD ที่คงค้างอยู่ในระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ที่อยู่บนเครือข่าย BNB Smart Chain (BEP-20) ไปยังเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการใช้สิทธิต่อ Paxos ในฐานะผู้ออกเหรียญ BUSD ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ Paxos กำหนด

(ข) ลูกค้าสามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ ทำการกู้คืนเหรียญได้ 

 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าละเลยหรือล่าช้าในการถอนเหรียญ BUSD หรือการขอกู้คืนเหรียญ BUSD ออกจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ อันเนื่องมาจากประกาศและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเหรียญ BUSD ของ Paxos และ Binance ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดพิจารณาถอนเหรียญ BUSD ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะยุติการให้บริการถอนเหรียญ BUSD ถาวรในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.

 • โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขายเหรียญ BUSD และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากความผันผวนของราคา บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของผู้ให้บริการหลักของเหรียญ BUSD อย่างใกล้ชิดที่ https://www.binance.com/ และ https://paxos.com/ 

 • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด


ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว