การเสียภาษีจากรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Program)

แก้ไขเมื่อ Mon, 06 Nov 2023 เมื่อ 12:03 PM

โปรแกรมแนะนำเพื่อน หรือ Referral Program เป็นโปรแกรมส่งเสริมการขายที่มีการมอบค่าตอบแทนในลักษณะของคอมมิชชัน หากลูกค้ามีการเชิญชวนบุคคลอื่น เช่น เพื่อน มาใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์และผู้ถูกแนะนำมีการทำรายการซื้อขายสำเร็จ


และเนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการให้บริการ ดังนั้น หากลูกค้ามีรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จำเป็นต้องยื่นและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากรายได้ดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน รายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนถือเป็นรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จึงขอแนะนำการยื่นภาษีจากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ใช้งาน ดังนี้


1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล


รายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนถือเป็นรายได้อย่างหนึ่งนอกเหนือจากรายได้ตามปกติ ดังนั้นจะต้องมีการนำรายได้ส่วนนี้ไปยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฎหมายด้วยแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90 (บุคคล) หรือ ภ.ง.ด.50 (บริษัท) โดยระบุในส่วนของ “เงินได้จากการทำธุรกิจ หรือเงินได้อื่น ๆ ตามมาตรา 40 (8)”


ในการยื่นภาษี ท่านสามารถติดต่อขอ “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)” จากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อใช้ในการรวมจำนวนรายได้ที่ต้องยื่นภาษี และใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ โดยระบุเดือนที่ท่านมีรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน หรือกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้แก่ท่านต่อไป


2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ตามกฎหมายแล้ว หากมีรายได้จากการขายหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องเสีย VAT ไม่ว่าผู้ประกอบการจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท 


และเนื่องจากรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนถือเป็นรายได้จากการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT ดังนั้น หากท่านมีรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน รวมกับรายได้จากการขายหรือให้บริการอื่น ๆ ที่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ท่านต้องทำการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.01 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ที่สำนักงานกรมสรรพากรหรือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 


หลังจากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT แล้ว ท่านจะต้องยื่นและนำส่ง VAT 7% จากรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนที่ได้รับให้แก่กรมสรรพากรทุกเดือนด้วยแบบฟอร์ม ภ.พ.30 โดยท่านสามารถเรียกเก็บ VAT 7% นี้คืนจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้ เพียงส่งหลักฐานว่า ท่านเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT (ภ.พ. 20) และส่งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Tax invoice) ที่แสดงยอดรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนมายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โดยยอดรายได้นี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทำการสรุปยอดรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนในแต่ละเดือนให้แก่ท่านได้


โปรดทราบว่า ในการคืนยอด VAT 7% นั้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะต้องทำการหักยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ที่บริษัทได้นำส่งกรมสรรพากรไปแทนท่าน ดังนั้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะสามารถคืนยอดสุทธิจาก VAT หักด้วยภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ท่านได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว