ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

แก้ไขเมื่อ Thu, 30 Mar 2023 เมื่อ 02:05 PM

ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)


1. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนมีหนังสือชี้ชวนโดยจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และมาตรการในการรักษาสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีผลใช้บังคับ


3. โครงการของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

3.1 ทีมที่รับผิดชอบในการพัฒนาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการที่ลงทุน

3.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการสอดคล้องกับมาตรฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติหรือวิทยาการที่ใช้ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทั่วไป 

3.3 เป็นโครงการที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า สามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทเข้าไปลงทุนได้ตามกฎหมาย


4. ผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดทำนองเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเพิ่มเติมและมีผลใช้บังคับ (หากมี)


หมายเหตุ: บริษัทอาจพิจารณาบุคคลที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินให้แก่การก่อนการร้าย โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อจาก UN Sanction List, OFAC Sanction List, Thailand Sanction List และอาจพิจารณาข้อมูลบุคคลล้มละลายที่ประกาศโดยราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่บริษัทกำหนด


5. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนไม่มีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัลที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้นำมาให้บริการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล


ร่างหลักเกณฑ์การทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) (สำหรับการประเมินประจำปี)


1. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนยังคงได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนยังคงมีคุณสมบัติและมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการพิจารณาทบทวน) รวมถึงเอกสาร Filing มีผลใช้บังคับและมีความเป็นปัจจุบัน 


2. คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเห็นว่า มีเหตุจำเป็นและสมควร หรือ

2.2 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่ง สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ  ต่อผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (ผู้ขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือ

2.3 ผู้ออกและเสนอทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาว่าด้วยการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Coin listing agreement)

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว