ประกาศ: การเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Feb 2024 เมื่อ 04:07 PM

เนื่องด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์”) ได้มีการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เพื่อรองรับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จึงได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) และขอเชิญชวนลูกค้า ผู้ใช้บริการ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ตามรายละเอียดดังนี้


  • ระยะเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing): วันที่ 20/03/2566 - 16/04/2566 

  • รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)https://support.bitkub.com/th/support/solutions/articles/151000053677 

  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นhttps://t.maze.co/140626262 


พร้อมกันนี้ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอเรียนเชิญกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (focus group) เข้ารับฟังร่างหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุน ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 น. - 15:00 น. (การบรรยายภาษาไทยเท่านั้น) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้


  • ระยะเวลาในการลงทะเบียนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (focus group): วันที่ 20/03/2566 - 29/03/2566 เวลา 12:00 น.

  • แบบฟอร์มลงทะเบียนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (focus group) เพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 31/03/2566https://forms.gle/EFEzjYR5HGxWXAj57 


บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์และการให้บริการต่อไป 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว