การแอร์ดรอปเหรียญ Terra 2.0 (LUNA2) รอบ Post-attack Snapshot

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Feb 2024 เมื่อ 04:00 PM

ตามที่ Terra จัดให้มีการกระจายเหรียญ (แอร์ดรอป) Terra 2.0 (LUNA2) ให้แก่ผู้ถือเหรียญ LUNA เดิม (LUNC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Pre-attack Snapshot และกลุ่ม Post-attack Snapshot นั้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงกำหนดการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA2 ให้แก่กลุ่ม Post-attack Snapshot ดังนี้

กำหนดการการแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 จากการแอร์ดรอป สำหรับกลุ่ม Post-attack Snapshot 

 • การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ สำหรับกลุ่ม Post-attack Snapshot จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลารวม 24 เดือน โดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA2 โดย Terra*

 • การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ในรอบที่ 1 และ 2 จะเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยเริ่มต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป**


รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Post-attack snapshot หมายถึง การทำ snapshot ปริมาณเหรียญ LUNC บนเครือข่าย Terra Classic ที่ block 7,790,000 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)

 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA2 นี้ คือ ผู้ถือเหรียญ LUNC ในกระเป๋าบิทคับ ตามช่วงเวลาการ Snapshot ที่ทาง Terra กำหนด (อ้างอิง)

 • สัดส่วนเหรียญ LUNA2 ที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับ จะเป็นไปตามสัดส่วนการกระจายเหรียญที่ Terra ประกาศ ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

จำนวน LUNA2
ที่ได้รับจัดสรร

จำนวน LUNC 
ที่ถือครอง

เกณฑ์การกระจายเหรียญ LUNA2

70% ของจำนวน LUNA2 ทั้งหมดบนเครือข่าย Terra 2.0 สำหรับกลุ่ม Post-attack snapshot

ทุกปริมาณการถือครอง

- เมื่อ Genesis Block เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับเหรียญ LUNA2 จำนวน 30% ของจำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะได้รับการจัดสรร

- หลังเกิด Genesis Block 6 เดือน จะได้รับเหรียญ LUNA2 ทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี*


หมายเหตุ:

 • ประกาศของ Terra ที่อ้างอิงในบทความนี้ เป็นประกาศที่ทีมงานของ Terra เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 • *ระยะเวลาในการแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ต่อเมื่อบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้รับแอร์ดรอปจากทีมผู้สร้างเหรียญ LUNA2 เท่านั้น 

 • **ปริมาณเหรียญที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละรอบอาจมีปริมาณที่ไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับปริมาณเหรียญ LUNA2 ที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้รับจากทางทีมผู้สร้างเหรียญ LUNA2 แทนและเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามสัดส่วนที่ทีมผู้สร้างเหรียญ LUNA2 กำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากการแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เป็นการแจกจ่ายรวมสำหรับรอบที่ 1 และ 2 จึงอาจทำให้ปริมาณเหรียญ LUNA2 ที่ได้รับในรอบนี้มีจำนวนที่แตกต่างจากรอบอื่นอย่างมีนัยมีสำคัญได้

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขการแอร์ดรอป จะได้รับเหรียญ LUNA2 ในบัญชีบิทคับตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศและอีเมลแจ้งยอดแอร์ดรอป

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จะมีประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป สำหรับกำหนดการแอร์ดรอปเหรียญกลุ่ม Pre-attack Snapshot 

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาได้จากประกาศที่เกี่ยวข้องของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ดังนี้

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว