การแจ้งเตือนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (Take Down Notice)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 08:59 PM

เนื่องด้วยตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”) ประกอบกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 ให้สิทธิแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลทั่วไปในการแจ้งเตือนผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึง บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) เพื่อขอให้ระงับการทำให้แพร่หลาย หรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย”) ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ ได้นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าวไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ข้อมูลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(ข) ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(ค) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(ง) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

ผู้ที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียน (“ผู้ร้องเรียน”) สามารถดำเนินการแจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้

วิธีดำเนินการเพื่อแจ้งเตือนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่) และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

2. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเรื่อง (ตามรายการในหัวข้อถัดไป)

3. นำส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียนและเอกสารประกอบได้ โดยการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เท่านั้น

โปรดระบุชื่อเรื่องในอีเมลว่า “ข้อร้องเรียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย” และส่งมาที่ [email protected]m

เอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเรื่อง

1. เอกสารประกอบของผู้ที่ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

1.1 กรณีที่ผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนเป็นผู้ร้องเรียน

  • กรณีที่ผู้ร้องเรียนเคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน
  • กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ โปรดแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*

1.2 กรณีที่ผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องเรียน โปรดจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้

  • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ซึ่งลงนามโดยผู้ร้องเรียนและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องเรียน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*

2. กรณีที่มีการลงบันทึกประจำวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โปรดจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้

  • สำเนาบันทึกประจําวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากมี)

3. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก

หมายเหตุ

*โปรดขีดฆ่าหรือปิดทับข้อความในส่วนศาสนาและกรุ๊ปเลือด ในสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่นำส่งแก่บริษัทฯ ตามที่ระบุข้างต้น หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวแทน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มข้อร้องเรียนและเอกสารประกอบจากผู้ร้องเรียนตามวิธีการนำส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูล หรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสารหลักฐานผิดวิธีการตามที่ระบุข้างต้น หรือ บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่กล่าวถึงไม่เข้าข่ายเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย หรือ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดหรือมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อระงับการกระทำผิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ ภายในกรอบการดำเนินการและกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

(ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบเอกสารแนบได้ ที่นี่)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว