หากท่านต้องการนำเหรียญเข้าร่วมกับบิทคับ ท่านต้องทำอย่างไร ?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 10:52 AM

พันธกิจของเรา คือ การแปลงข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายทางธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ อีกมากมายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลก

เราออกแบบโครงสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเลือกปฏิบัติต่อสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทฯ มีสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในการเลือก/ไม่เลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าตลาดซื้อขาย บริษัทฯ สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากตลาดซื้อขายได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างมาตรฐานที่ระบุไว้ รวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

ก่อนได้รับคัดเลือกเป็นสินทรัพย์เพื่อการซื้อขาย บริษัทฯ จะทำการประเมินและพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ
(1) หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (A-Must Criteria)
(2) การประเมินความเป็นไปได้ในทางด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Technical and Operational Feasibility)
(3) การให้คะแนนความเหมาะสมในการเสนอซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Committee Scoring)

โดยหลังจากที่ได้ทำการลิสต์แล้ว ทางบริษัทฯ จะยังคงมีการประเมินคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่อย่างสม่ำเสมอ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะนำเหรียญเข้าแพลตฟอร์มของเรา กรุณาติดต่อที่ [email protected]


ขอบเขตการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบิทคับ 

ขอบเขตการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยขอบเขตการดำเนินงานนี้ ไม่ใช่ หรือ ไม่ควรนับเป็นกฎหมายหรือคำแนะนำทางการเงิน เจตนาของขอบเขตการดำเนินงานนี้ คือการให้ข้อมูลทั่วไปและมีความหมายตามที่กล่าวมาแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการรับประกัน หรือ เอกสารประกอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ กฎหมายใดๆ และบิทคับสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานตามที่เห็นสมควร

  1. พันธกิจและคุณค่า

สินทรัพย์ดิจิทัลรับรองระบบการเงินแบบเปิดได้หรือไม่ ?
พันธกิจของบิทคับไม่เพียงแต่ต้องการที่จะขยายการบริการทางการเงินไปสู่ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารแล้ว แต่ยังต้องการขยายการบริการนี้ไปยังผู้ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วอีกด้วย โดยการทำให้เงินหรือทรัพย์สินอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อที่จะพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 

         2.ทีมงาน

2.1 ผู้ก่อตั้ง

เป็นทีมงานที่มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธให้สำเร็จลุล่วงได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยมีประสบการณ์หรือประสบความสำเร็จมาก่อน
2.2 ที่ปรึกษา

หากเคยทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือรับผิดชอบโปรเจกต์ที่โดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 การปฏิบัติการ

หากมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารและจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ของโปรเจกต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 ทีมพัฒนา

มีประสบการณ์หรือเคยทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 

  1.  เทคโนโลยี

3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง

3.2 รหัสต้นทาง (Source Code)

หากมี Source Code แบบเปิดและรายงานการตรวจสอบใน Github จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1.  ไวต์เปเปอร์ (Whitepaper)

จำเป็นที่ต้องมีเอกสารเพื่ออธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับประโยชน์และเป้าหมายของโปรเจกต์

 

  1.  กฎหมาย

5.1 Know Your Customer (KYC)

มีการตรวจสอบ KYC ในขั้นตอนการออก Initial Coin Offering อย่างเหมาะสม
5.2 การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย

สินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่ขัดต่อนโยบายของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ ในเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)

5.3 การปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้า

โปรเจกต์ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือแอปพลิเคชัน ต้องเป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้าภายใต้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ ในภาคผนวก 1: ข้อห้ามในการใช้งาน ข้อห้ามในการทำธุรกิจ และเงื่อนไขในการใช้งาน

 

  1.  โรดแมป (Roadmap)

มีการวางแผนระยะเวลาและขั้นตอนของแต่ละโปรเจกต์ที่สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ

 

  1.  จำนวนโทเค็นในตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปล่อยขายออกมา

 

  1.  อุปสงค์

8.1 การลงทุน

ทรัพย์สินหรือโปรเจกต์เคยได้รับเงินทุนจากกองทุนที่มีชื่อเสียงหรือมีประสบการณ์ด้านการลงทุน หรือการทำงานร่วมกับโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน

8.2 อุปสงค์ของลูกค้า

พิจารณาจากความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน

8.3 กิจกรรมของชุมชน

สถานที่หรือแหล่งชุนชนที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ และเป็นแหล่งที่นักพัฒนาระบบ ผู้ใช้งาน และผู้ก่อตั้ง สามารถประสานงานหรือติดต่อกันได้

 

  1. แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์

9.1 การใช้งานโทเคน

ทีมงานควรอธิบายการทำงาน หรือการใช้งานของโทเคนในแต่ละเฟสได้อย่างละเอียด อาทิเช่น การได้มา ถือครอง เข้าร่วม รวมถึงการใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ

 

  1.  โครงสร้างของโทเคนและการขาย

10.1 การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

มีการได้โทเคนมาอย่างเท่าเทียม เช่น มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถซื้อได้ต่อหนึ่งผู้ใช้งาน

10.2 ความปลอดภัย

มีโพรโทคอลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อการถูกเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น การโจรกรรมทางการเงิน และการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ

10.3 ความโปร่งใส

มีทีมงานที่รับผิดชอบต่อการตอบคำถาม หรือการรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน และการประยุกต์ใช้ในกระทู้ต่างๆ

10.4 อุปทาน

มีการกำหนดอัตราส่วนที่ชัดเจนในการเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป เทียบกับจำนวนเสนอขายทั้งหมดและจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบได้หรือแสดงถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชัดเจน

10.5 การจำกัดระยะเวลาถือเหรียญของทีมงาน

หากมีการระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถขายโทเคนออกมาได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าทีมงานนั้นๆ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออก

ภายหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลมีคำสั่งอันเป็นที่สุดที่จะเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล นอกเหนือจากการแจ้งระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอน ให้ดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าแต่ละท่านถืออยู่ในระบบของบริษัทฯ ออกทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการดำเนินการถอน ทางลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการทำคำสั่งถอน โดยลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบบนเว็บไซต์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละรายตลอดเวลา ว่ามีการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของตนออกจากระบบจนครบถ้วนแล้วหรือไม่ก็ตาม ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอนดังกล่าวออกจากระบบในทันที แต่ทางบริษัทฯ จะถือสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไว้แทน และเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลแทนลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ดำเนินการถอนและต้องการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกปิดระบบการถอนแล้ว ลูกค้าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว