ประกาศ งบการเงินบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประจำปี 2563

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 04:09 PM

ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือเวียนที่ กลต.กต.(ว) 17/2564 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแจ้งว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวสามารถขยายระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 2563 มา ณ ที่นี้  

ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารได้ ที่นี่

งบการเงินประจำรอบปีบัญชี 2563 ประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว