การขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:56 PM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้มีการประกาศขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยมีเครื่องหมายดังนี้

 

เครื่องหมาย P30 W10 W20 และ W30

เครื่องหมายแจ้งเตือน (P30 W10 W20 และ W30) ใช้ในการแจ้งเตือนนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความแตกต่างด้านราคาล่าสุด ซึ่งจะแบ่งสินทรัพย์ที่แจ้งเตือนด้วยเครื่องหมายดังกล่าวเป็น 2 ประเภทสินทรัพย์ ดังนี้

1. สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub เมื่อเทียบกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ขึ้นเครื่องหมายและการทำงาน ดังนี้

 • สินทรัพย์ดิจิทัลมีปริมาณการซื้อขายอยู่บน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยพิจารณาข้อมูลจาก coinmarketcap.com หรือ coingecko.com หรือ แหล่งข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายได้
 • การเทียบราคา กับราคาปิด ณ วันก่อนหน้า เวลา 23.59 น.
 • หากราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ระบบจะแสดงเครื่องหมาย P30 จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือ สิ้นสุดวัน (เนื่องจากราคาที่ใช้คำนวณจะเปลี่ยนไป และส่งผลให้ความแตกต่างของราคาลดลงต่ำว่าร้อยละ 30)
 • กรณีราคาเปลี่ยนแปลง น้อยกว่า ร้อยละ 30 เป็นระยะเวลา 10 นาที ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป 
 • เมื่อระบบส่งคำสั่งแจ้งเตือน จะปรากฎข้อความแจ้งเตือนตามด้านล่าง
  คำเตือนเหรียญที่มีความเสี่ยงด้านราคา (P30)
  าคาล่าสุดของสินทรัพย์นี้มีความแตกต่างเกินร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า ณ เวลา 23:59 น. โปรดพิจารณาความเสี่ยงจากราคาก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย”
  screencapture-sandbox-bitkub-market-INF-2021-03-29-12_21_27__1_.png

2. สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขาย ทั้งที่ศูนย์ซื้อขาย Bitkub และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น โดยมีหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมายและการทำงาน ดังนี้

 • สินทรัพย์ดิจิทัลมีปริมาณการซื้อขายอยู่บน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยพิจารณาข้อมูลจาก coinmarketcap.com หรือ coingecko.com หรือ แหล่งข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายได้ 
 • หากราคาดังกล่าวมีความต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ให้ระบบขึ้นเครื่องหมาย W10
  screencapture-sandbox-bitkub-market-BTC-2021-03-29-12_23_27__1_.png
 • หากราคาดังกล่าวมีความต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ให้ระบบขึ้นเครื่องหมาย W20
  screencapture-sandbox-bitkub-market-BTC-2021-03-29-12_24_30__1_.png
 • หากราคาดังกล่าวมีความต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ให้ระบบขึ้นเครื่องหมาย W30
  screencapture-sandbox-bitkub-market-BTC-2021-03-29-12_25_20__1_.png
 • ระบบจะแสดงเครื่องหมาย W10 W20 และ W30 จนกว่าราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตามที่กล่าวไปข้างต้น ตัวอย่างการขึ้นเครื่องหมายมีดังนี้

   • กรณีราคาเปลี่ยนแปลงจนความต่างของราคาล่าสุดมากกว่าเกณฑ์ของเครื่องหมายปัจจุบัน เช่น จากเดิมมีความต่างที่ 14.55% (ขึ้นเครื่องหมาย W10) ราคามีการปรับตัวและมีความต่างที่ 21.22% ระบบจะเปลี่ยนจากเครื่องหมาย W10 ให้กลายเป็น W20 ทันที
   • กรณีราคาเปลี่ยนแปลงจนความต่างของราคาล่าสุดน้อยกว่าเกณฑ์ของเครื่องหมายปัจจุบัน  เช่น จากเดิมมีความต่างที่ 24.66% (ขึ้นเครื่องหมาย W20) ราคามีการปรับตัวและมีความต่างที่ 19.35% ระบบจะเปลี่ยนจากเครื่องหมาย W20 ให้กลายเป็น W10 เมื่อราคาอยู่ในระดับต่ำกว่า 20% เป็นระยะเวลา 10 นาที
   • กรณีราคาเปลี่ยนแปลงจนความต่างของราคาล่าสุด ต่ำกว่าร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 นาที ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป
 • เมื่อระบบส่งคำสั่งแจ้งเตือน จะปรากฎข้อความแจ้งเตือนที่ตามด้านล่าง

“คำเตือนเหรียญที่มีความเสี่ยงด้านราคา (W10/W20/W30)
ราคาล่าสุดของสินทรัพย์นี้มีความแตกต่างจากราคาล่าสุดบนศูนย์ซื้อขายอื่น โปรดพิจารณาความเสี่ยงจากราคาก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย”Screen_Shot_2564-03-01_at_15.01.53.png

เครื่องหมาย Trading Suspension (SP)

เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวอย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีหลักเกณฑ์ในการขึ้นข้อความดังนี้

1. เมื่อมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และมีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุน

2. เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายกับนักลงทุน

3. บริษัทหรือผู้ที่สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลมีการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรก.สินทรัพย์ดิจิทัล

4. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยจะปลดเครื่องหมาย SP เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นสมควรว่าสามารถให้ซื้อขายบนกระดานต่อไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

เครื่องหมาย Delisted (DE)

เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัท

เครื่องหมาย Maintenance (MA)

เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงระบบและจะกลับมาเปิดตามระยะเวลาที่ประกาศของบริษัท 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว