ประกาศ งบการเงินบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประจำปี 2562

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:35 PM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนองบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจใช้บริการ

ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารได้ ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว