ประกาศบริษัท เลื่อนการนำส่งและเปิดเผยงบการเงินบนเว็บไซต์บริษัทประจำงวดปี 2563

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 09:13 PM

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลื่อนนำส่งงบการเงินประจำงวดปี 2563 เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งภาครัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนจัดรูปแบบการทำงานที่บ้าน (“Work From Home”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐดังกล่าว เพื่อช่วยลดและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำงวดปีบัญชีปี พ.ศ. 2563 อันส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยงบการเงินประจำงวดปี พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งได้ประกาศผ่อนผันให้สามารถนำส่งงบการเงินประจำงวดปี 2563 ได้อย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว