เอกสารสำหรับการเปิดบัญชีนิติบุคคล (KYB)

แก้ไขเมื่อ Fri, 16 Feb 2024 เมื่อ 05:16 PM

รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีดังนี้ 

 

1. แบบฟอร์มของบิทคับ

1) แบบคําขอเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (C-01)

2) แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (นิติบุคคล) (C-02)

3) หนังสือมอบอำนาจ (C-03)

4) ข้อตกลงผู้ใช้บริการ (C-04)

5) แบบรับทราบและยินยอมรับความเสี่ยง (C-05)

6) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้านิติบุคคล (FATCA Form)

7) แบบฟอร์ม FATCA (W9) - กรณีเป็นนิติบุคคลอเมริกัน  

8) แบบฟอร์ม FATCA (W-8BEN-E) - กรณีไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันแต่เป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

 

2. เอกสารเพิ่มเติม

1) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ 2) (ถ้ามี)

4) สำเนาข้อบังคับบริษัท

5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) (ถ้ามี)

6) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัทและผู้ดูแลบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

8) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท ออนไลน์ จำกัด รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท

9) สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปี (หากบริษัทเปิดทำการไม่ถึง 2 ปี สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล [email protected])

10) สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารบริษัทแบบออมทรัพย์


ท่านสามารถดูตัวอย่างการเปิดบัญชีนิติบุคคลได้จากวิดีโอด้านล่างนี้ (ที่มา)**หมายเหตุ:

  • สำหรับเอกสารเพิ่มเติมทุกรายการ กรุณาลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเพื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) / กรณีนิติบุคคลต่างชาติ เอกสารเพิ่มเติมลำดับที่ (1) ถึง (7) ที่ออกโดยหน่วยงานทางการหรือมีการใช้เอกสารเทียบเคียงอื่น ต้องถูกรับรองโดยผู้รับรองเอกสาร (Notary Public) สถานกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศ
  • การดำเนินการจะแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารตัวจริงที่ถูกต้องและครบถ้วน 


หากท่านมีความประสงค์ต้องการเปิดบัญชีนิติบุคคล โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อทำการขอแบบฟอร์มการสมัคร หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ enterprise.bitkub.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว