การเพิกถอน เหรียญ Infinitus Token (INF) ออกจากกระดานซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. และการช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบตามจำนวนต้นทุนจริงที่ซื้อและถือครองเหรียญ INF

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 02:16 PM

ตามที่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ Infinitus Token (INF) ตั้งแต่เวลา 24:16 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer Protection) เนื่องจากพบการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายกับนักลงทุนได้นั้น บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1. ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ตามรอบทบทวนการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทพบว่า Infinitus Token (INF) และบริษัทผู้ออกเหรียญ ไม่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียนบน Bitkub.com ต่อไป โดยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

             1.1 ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานาน
1.2 การไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ และความล่าช้าในการตอบรับเกี่ยวกับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
1.3 ขาดการสื่อสารต่อนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน
ซึ่งบริษัทได้พยายามติดต่อบริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพื่อให้แก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพิกเฉยและไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาของการแก้ไขแผนและคุณสมบัติที่ชัดเจนแต่อย่างใด

     2. จากการตรวจสอบสภาพการซื้อขายของเหรียญ INF ที่ผ่านมาพบว่า ปรากฎรายการซื้อขายจากกลุ่มลูกค้าที่น่าสงสัยบางราย ทยอยโอนเหรียญ INF จำนวนมากเข้ามายังศูนย์ซื้อขายของบริษัท (Exchange) เพื่อขายเหรียญดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับนักลงทุนเมื่อมีปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อในตลาด ประกอบกับเหรียญดังกล่าวถูก list อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัทเพียง Exchange เดียว จึงทำให้บริษัทต้องพิจารณาระงับการซื้อขาย และการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว (ขึ้นเครื่องหมาย SP - Suspended) เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ารายอื่นของบริษัทที่ไม่สามารถโอนเหรียญไปขายที่ Exchange อื่นได้

     3. จากเหตุผลตามข้อ 1 และ 2 บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเพิกถอน (Delist) เหรียญ INF ออกจากกระดานซื้อขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกเหรียญ INF ไม่ส่งแผนการแก้ไขและไม่มีการแก้ไขคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในขณะที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณการซื้อขายของเหรียญดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ตรงกับการปรับปรุง Roadmap และแผนการดำเนินการของบริษัทผู้ออกเหรียญ INF

     4. เนื่องจาก INF เป็นเหรียญที่ list บนกระดานซื้อขายของบริษัทเพียงแห่งเดียว ซึ่งท่านอาจไม่สามารถโอนเหรียญออกไปซื้อขายที่ Exchange อื่นได้ บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องนักลงทุนและช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ตามเกณฑ์ดังนี้
             4.1 บริษัทจะช่วยเหลือค่าเสียหายโดยการอ้างอิงราคาจาก ต้นทุนการซื้อเหรียญ INF นับจากจำนวนเหรียญ INF ในกระเป๋า (Wallet) ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะช่วยเหลือไม่เกินกว่ามูลค่าเหรียญที่ลูกค้ามีการซื้อใน Exchange ของบริษัท และยังถือครองเหรียญดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมถึงเหรียญที่ลูกค้าได้รับโอนจากบุคคลอื่นหรือ Exchange อื่น

             4.2 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ท่านมี ได้แก่ จำนวนเหรียญล่าสุด ต้นทุนเฉลี่ยการซื้อเหรียญ INF จำนวนเงินบาทที่มีการโอนเข้ามาในกระเป๋า (Wallet) พร้อมประกาศวิธีการรับเงินให้ทราบภายใน 14 วันนับจากจดหมายประกาศฉบับนี้
             4.3 จำนวนเหรียญของท่านยังคงเหลือเท่าเดิม และสามารถถอนออกได้

ทางบิทคับต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดกับท่านมา ณ ที่นี้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว