การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 02:57 AM

บิทคับให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเรา โดยเรามีนโยบายการปกป้องข้อมูลลูกค้าที่เป็นไปตามหลัก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)

 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) คืออะไร ?

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่การระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสัญชาติ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ (อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) รูปถ่าย ประวัติทางการศึกษา การทำงาน การรักษาทางการแพทย์ ประวัติทางอาชญากรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว และข้อมูลนิติบุคคล ไม่จัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว

 

PDPA สำคัญอย่างไร ?

เพื่อคุ้มครองและทำให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งให้บริษัทจะไม่ถูกละเมิดหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูล บิทคับจึงออกนโยบายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และมุ่งพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้เป็นสำคัญ

 

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA ได้ที่อีเมล [email protected] และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Privacy Policy ได้ ที่นี่

 
หมายเหตุ: ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ตามวิธีการในบทความนี้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว