คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการกรอกเอกสารสำหรับนิติบุคคล

แก้ไขเมื่อ Tue, 07 May 2024 เมื่อ 11:42 AM

คำถามทั่วไป 

 1. เอกสารประกอบต่าง ๆ ต้องมีอายุไม่เกินเท่าไร

คำตอบ: หนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน กรณีนิติบุคคลต่างชาติ ต้องมี Notary Public ให้การรับรอง

 1. หากกรอกเอกสารด้วยลายมือเขียน เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร เช่น เขียนผิด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูล ต้องทำอย่างไร

คำตอบ: ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในเอกสารโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และระบุข้อมูลที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายเซ็นโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกำกับทุกจุดที่แก้ไข ไม่สามารถใช้น้ำยาลบคำผิดได้ 

 1. หากเอกสารเพิ่มเติมมีหลายหน้า กรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำเป็นต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้าหรือไม่

คำตอบ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า โดยใช้ลายเซ็นตามเงื่อนไขการลงนามจากกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม (หรือหากมีหนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงชื่อให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเซ็นรับรองเอกสารได้) และไม่มีการอนุโลมเซ็นเอกสารเฉพาะหน้า

 

เอกสาร C-01

 1.  สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท ต้องใช้ของทุกท่านหรือไม่ หรือแค่กรรมการผู้ที่ลงชื่อในเเบบฟอร์ม หรือว่าใช้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คำตอบ: ใช้สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านที่มีอำนาจในการลงนาม

 1. ในส่วนของการอธิบาย ประเภทธุรกิจ ระบุแค่บริษัทจำกัดได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ ในส่วนของประเภทธุรกิจ ท่านจำเป็นต้องระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าประกอบธุรกิจอะไร เช่น หากค้าขายก็ต้องระบุประเภทธุรกิจและสินค้าที่ให้บริการด้วย

 1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์อื่นที่เคยใช้บริการ ในที่นี้หมายถึง ใช้บริการในนามบุคคลหรือนิติบุคคล

คำตอบ: ใช้บริการในนามนิติบุคคล และหากเคยใช้บริการ ต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

 1. บัญชีรายชื่อกรรมการสามารถกรอกแค่คนที่ลงนามได้หรือไม่

คำตอบ: ต้องกรอกให้ครบถ้วนตามหนังสือรับรองบริษัท

 1. อีเมลที่ใช้ในการสมัครต้องใช้อีเมลของใคร

คำตอบ: ให้ใช้เป็นอีเมลของบริษัท เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ท่านควรพิจารณากำหนดสิทธิ์ให้ชัดเจน ในการเลือกใช้อีเมลและผู้มีอำนาจในการเข้าถึงอีเมลดังกล่าว เพราะเป็นช่องทางที่ผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลของท่านใช้ทำธุรกรรม รวมถึงการยืนยันธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับบัญชีของท่าน

 1. เงื่อนไขการลงนามในหัวข้อบัญชีรายชื่อกรรมการ คืออะไร

คำตอบ: เป็นเงื่อนไขการลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของนิติบุคคล

 1. ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและส่งคำสั่งซื้อขายคือใคร

คำตอบ: ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและส่งคำสั่งซื้อขาย คือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของนิติบุคคลให้มีอำนาจในการจัดการและดูแลบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำธุรกรรม ส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน ชำระเงิน ลงนาม เป็นต้น โดยสิทธิและอำนาจของผู้รับมอบอำนาจนี้ต้องสอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือมอบอำนาจ (C-03)” และ “สำเนามติที่ประชุม”

 1. ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายสามารถมีมากกว่า 1 คนได้หรือไม่

คำตอบ: ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปมากกว่า 1 คน สามารถกรอกรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายได้ตามจำนวนดังกล่าว

 1. ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายคือใคร

คำตอบ: ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งหมายรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมที่แท้จริงและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกรรมหรือการลงทุนที่เกิดขึ้น

 1. วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมคืออะไร

คำตอบ: วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม คือ วัตถุประสงค์ที่มาเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (โปรดระบุให้ชัดเจน)

 1. รายชื่อหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ระบุรายชื่อทุก ๆ ทอดลงไป จนถึงทอดสุดท้ายที่เป็นบุคคลธรรมดา ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นทอดสุดท้ายที่เป็นบุคคลธรรมดาถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ต้องทำอย่างไร

คำตอบ: ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ระบุผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจบริหารและตัดสินใจแทนบริษัท เช่น CEO กรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันทุกรายแทน 

 1. Signature Card ต้องมีลายเซ็นของใครบ้าง

คำตอบ: กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันตามหนังสือหนังสือรับรอง และผู้รับมอบอำนาจ และผู้ได้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม โดย 1 ช่องต่อ 1 ท่าน เซ็นทั้ง 2 บรรทัด / กรณีต่างชาติ ลายเซ็นต้องตรงตามที่ปรากฏใน Passport

 1. คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมล และช่องทางการติดต่อแต่ละประเภทที่ต้องระบุ

13.1 อีเมลที่ใช้ในการสมัครบัญชี (Registered email) คือ อีเมลที่ใช้ในการทําธุรกรรม และส่งคําสั่งซื้อขายของบัญชีนิติบุคคล

13.2 อีเมลที่ใช้ในการรับเอกสาร (Email for receiving documents) คือ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อรับเอกสารระหว่างเปิดบัญชีนิติบุคคล

13.3 เบอร์โทรศัพท์ท่ีใช้ในการสมัครบัญชี (Registered phone number) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตั้ง OTP และ/หรือ 2FA ของบัญชีนิติบุคคล และต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่เคยเปิดใช้งานกับบัญชีใดๆ กับบิทคับมาก่อน

13.4 เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ (Contact phone number) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างเปิดบัญชีนิติบุคคล

 

เอกสาร C-03

 1. หากมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามอยู่แล้ว ยังต้องกรอกเอกสารหนังสือมอบอำนาจหรือไม่

คำตอบ: ต้องกรอก โดยให้แนบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทระบุให้บริษัทเปิดบัญชี และทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

 

เอกสาร FATCA Form

 1. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้านิติบุคคล หากไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันต้องกรอกหรือไม่

คำตอบ: ในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลอเมริกัน ยังคงต้องกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้านิติบุคคลอยู่ โดยกรอกรายละเอียดและตอบคำถามตามความเป็นจริง

 

เอกสาร สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท (หากมี) ตามหนังสือรับรอง

 1. สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ต้องมีรายละเอียดอะไรที่จำเป็นต้องระบุบ้าง

คำตอบ: สิ่งที่จำเป็นต้องระบุในสำเนามติที่ประชุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 
 • วัตถุประสงค์การขอเปิดบัญชี
 • ชื่อผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและการส่งคำสั่งซื้อขาย

 

เอกสาร สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่จัดตั้งบริษัทมาแล้วเกิน 2 ปีให้ใช้สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด

 1. ต้องเซ็นรับรองทุกหน้าหรือไม่

คำตอบ: ต้องมีการเซ็นในหน้าความเห็นของผู้สอบบัญชีทุกหน้า 

 1. กรณีที่เป็นบริษัทใหม่ และยังไม่มีเอกสารที่มีอายุตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น เอกสารสำเนางบการเงินย้อนหลังไม่ถึง 1 ปี) กรณีนี้สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่

คำตอบ: กรณีที่บริษัทยังไม่มีสำเนางบการเงินบริษัท สามารถนำส่งรายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือนได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปิดบัญชีของนิติบุคคลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขเป็นรายกรณี

 

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว