ประกาศ: แจ้งการเพิกถอนเหรียญ Bitcoin SV (BSV) ออกจากกระดานซื้อขายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:00 น.

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:06 AM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) จะดำเนินการระงับการซื้อขายเหรียญ Bitcoin SV (BSV) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer Protection) โดยพิจารณาจากเสถียรภาพและความปลอดภัยของเครือข่ายอันสืบเนื่องมาจากประวัติการเกิด เหตุการณ์ 51% Attack

 

บริษัทมีกำหนดการการเพิกถอนเหรียญ BSV ดังนี้

 วันและเวลา

การดำเนินการ

19 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 18:00 น.

บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)** บนสัญลักษณ์ของเหรียญ BSV และจะหยุดให้บริการฝากเหรียญ BSV อย่างถาวร


หมายเหตุ:

  • ท่านจะยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญ BSV ได้ อย่างไรก็ดี โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกณฑ์ส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม

24 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 23:59 น.

บริษัทจะหยุดให้บริการซื้อขายเหรียญ BSV เพื่อเพิกถอน (Delist) เหรียญ BSV ออกจากกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล


หมายเหตุ:

  • ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ได้หลังเวลาดังกล่าว
  • คำสั่งซื้อขายที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
  • จำนวนเหรียญของท่านยังคงเหลือเท่าเดิม และท่านยังจะสามารถถอนเหรียญ BSV ออกได้จนกว่าระบบถอนเหรียญ BSV จะหยุดให้บริการตามเวลาที่กำหนด

9 ธันวาคม 2564

เวลา 23:59 น.

บริษัทจะหยุดให้บริการถอนเหรียญ BSV อย่างถาวร


หากลูกค้าท่านใดยังคงมีเหรียญ BSV ค้างในกระเป๋าภายหลังการหยุดบริการถอนเหรียญ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทาง Customer Support

**เครื่องหมาย DE (Delist) เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัท

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิกถอนเหรียญ BSV ดังนี้

 

เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีผู้ยืนยันธุรกรรมบล็อกเชน (miner) มีกำลังขุดเกิน 51% ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางบริษัทได้ระงับระบบฝากถอนเหรียญ BSV เพื่อติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบเสถียรภาพความปลอดภัยของ BSV Network จากกรณีดังกล่าว พบว่า BSV ขาดคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียนบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • ผู้ยืนยันธุรกรรมบล็อกเชน หรือ “นักขุด” (Miner) บางรายถือครองปริมาณส่วนแบ่งของอัตรากำลังการคำนวณที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม (Hashrate) บนบล็อกเชนของเหรียญ BSV มากกว่าผู้ยืนยันธุรกรรมรายอื่นๆ และมีประวัติการได้ส่วนแบ่งเกิน 50% ของส่วนแบ่งทั้งหมดในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งการถือครองส่วนแบ่ง Hashrate เกินครึ่งหรือ 51% เปิดโอกาสให้ผู้ถือครองสามารถดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบล็อกเชน หรือบิดเบือนข้อมูลธุรกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือเหรียญ BSV ได้ และหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงถือครองปริมาณส่วนแบ่งที่สูงกว่านักขุดรายอื่นและใกล้เคียง 51 อย่างต่อเนื่อง จึงยังมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต
  • ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา หลายศูนย์สินทรัพย์ดิจิทัลได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยสำหรับรายการฝากเหรียญ BSV โดยเพิ่มจำนวนการยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมที่ยอมรับได้เป็น 150 - 250 ครั้งต่อรายการฝาก ซึ่งอัตราการยืนยันธุรกรรมบนบล็อกเชนของ BSV ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10 นาทีต่อการยืนยัน 1 ครั้ง ทำให้การฝากเหรียญ BSV อาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 25 ชั่วโมง หรือใช้เวลานานจนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนได้ 
  • ทางบริษัทได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และได้พบว่า มีการเรียงบล็อกใหม่ (Block Reorganization) เกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพของเครือข่าย 
  • เหรียญ BSV มีประวัติการถูกเพิกถอนออกจากหลายศูนย์ซื้อขายสินท รัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีแนวโน้มว่าเหรียญ BSV จะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเพิกถอน (Delist) เหรียญ BSV ออกจากกระดานซื้อขายของบริษัท เนื่องจากปริมาณ Hashrate ของผู้ยืนยันธุรกรรมบล็อกเชนบางรายที่สูงกว่ารายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนการยืนยันธุรกรรมยอมรับได้สูงเกินไป และมีประวัติและแนวโน้มการถูกเพิกถอนออกจากหลายศูนย์สินทรัพย์ดิจิทัล

ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดกับท่านมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว