ประกาศแจ้งการเพิกถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากกระดานซื้อขาย วันที่ 23/06/2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Wed, 13 Dec 2023 เมื่อ 04:27 PM

เนื่องด้วยเครือข่าย Litecoin ได้เพิ่มตัวเลือกการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ผ่าน Mimblewimble Extension Blocks (“MWEB”) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ทำธุรกรรมสามารถปกปิดข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ ที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) และจำนวนเหรียญที่โอนในธุรกรรม การเพิ่มตัวเลือกดังกล่าวทำให้ Litecoin (LTC) ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) อันมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) (รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศจาก ก.ล.ต.)

 

ด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้พิจารณา เพิกถอนเหรียญ LTC โดยใช้ MWEB บนเครือข่าย Litecoin และ ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนจะไม่รองรับการฝากในรูปแบบ MWEB ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก feature ดังกล่าว มีคุณสมบัติขัดกับประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นได้กำหนดไว้ และจะดำเนินการเพิกถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

 

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง เพื่อให้การเพิกถอน (Delist) เหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบ รวมถึงพิจารณาดำเนินการถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ของท่านที่คงค้างอยู่ออกจากระบบก่อนการปิดระบบถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ถาวร ตามกำหนดการต่อไปนี้

 

 วันและเวลา

การดำเนินการ


  
วันที่ 16 มิถุนายน 2565

  เวลา 19:30 น. (เวลาประเทศไทย)

   ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ LTC

  • ระบบถอนเหรียญ LTC ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

  วันที่ 23 มิถุนายน 2565

  เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

   ยุติการให้บริการฝากและซื้อขายเหรียญ LTC ถาวร

  • ท่านจะไม่สามารถฝากและส่งคำสั่งซื้อขาย LTC ใหม่ได้หลังวันและเวลาดังกล่าว
  • คำสั่งซื้อขาย LTC ที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
  • จำนวนเหรียญของท่านยังคงเหลือเท่าเดิม และท่านยังจะสามารถถอนเหรียญ LTC ออกได้ จนกว่าระบบถอนเหรียญ LTC จะหยุดให้บริการตามเวลาที่กำหนด

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

  เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

   ยุติการให้บริการถอนเหรียญ LTC ถาวร

  • หากลูกค้าท่านใดยังคงมีเหรียญ LTC ค้างในกระเป๋าภายหลังการยุติบริการถอนเหรียญ โปรดติดต่อ Customer Support เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

* เครื่องหมาย DE (Delist) เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัทฯ (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน)

 

หมายเหตุ:

  • เพื่อป้องกันไม่ให้ LTC สูญหายจากการทำธุรกรรมฝากเหรียญมายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านไม่ได้ทำรายการโดยใช้ MWEB บนเครือข่าย Litecoin เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับยืนยันแล้วบนบล็อกเชนไม่สามารถยกเลิกหรือกู้คืนได้
  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายจากธุรกรรมที่เป็นรายการโอนผ่าน MWEB
  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ


ไฟล์แนบ (1)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว