ประกาศแจ้ง: การปรับเปลี่ยนโลโก้ เป็น Bitkub Exchange

แก้ไขเมื่อ Sun, 05 Feb 2023 เมื่อ 03:52 PM

สืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดําเนินการให้การโฆษณามีความเหมาะสมในด้านเนื้อหานั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติการใช้โลโก้ใหม่ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

บริษัทจะเริ่มทำการเปลี่ยนรูปโลโก้เป็น Bitkub Exchange (ตามรูปตัวอย่างด้านท้าย) ที่ใช้บนสื่อทางการและในทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียของบริษัท ตามรายการต่อไปนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  1. เว็บไซต์ bitkub.com และแอปพลิเคชัน Bitkub Exchange
  2. Facebook: @bitkubofficial 
  3. รูปแบนเนอร์ของบริษัท
  4. หัวจดหมาย สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสื่อสาร
  5. แบนเนอร์อีเมล
  6. สื่ออื่น ๆ ที่อาจมีในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลโก้นี้ เป็นไปเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานบัญชี ข้อมูลบัญชีและสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด และบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


ประกาศของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ กธ. 19/2561”) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (“ประกาศ ที่ กธ. 19/2565”) และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสําหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (“ประกาศ ที่ สธ. 22/2565”)
  • ประกาศ ที่ นป. 5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

รูปตัวอย่างโลโก้ Bitkub Exchange แบบใหม่

 

LOGO BO exchange Annoucement_1-1.png

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว