วิธีการกรอกหนังสือขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์ เพื่ออนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 10:23 PM

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุระหว่าง 18-20 ปี (ผู้เยาว์) และต้องการใช้สิทธิในการแก้ไขการให้ความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือถอนความยินยอม ผู้เยาว์จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว โดยหนังสือให้ขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์นี้ หมายรวมถึงการอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ปกครอง โดยเอกสารที่จําเป็นเพื่อประกอบการขอใช้สิทธิของผู้เยาว์มีดังนี้ 

1. หนังสือขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์ 

 • โปรดพิมพ์เอกสาร (print) และกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารด้วยลายมือเท่านั้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

2. เอกสารแสดงสิทธิ์ความเป็นผู้ปกครอง

 • ตัวอย่างเอกสารที่ยอมรับได้: สูติบัตร ทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง) หรือ คําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ 
 • หากใช้สําเนา ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นกํากับสําเนาถูกต้องด้วยปากกาทุกฉบับ พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้เยาว์ในปกครอง เพื่อยินยอมให้ Bitkub.com เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครอง"

3. ภาพถ่ายเซลฟีของผู้ปกครอง

 • ผู้ปกครองถ่ายภาพเซลฟี โดยถือบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ปกครอง (หากเป็นชาวต่างชาติให้ถือพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปของผู้ปกครอง) และกระดาษที่มีข้อความเขียนว่า “ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้เยาว์ในปกครอง เพื่อยินยอมให้ Bitkub.com เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครอง” พร้อมลงลายเซ็นผู้ปกครอง โดยใช้ปากกาลงนามเท่านั้น
 • ภาพถ่ายเซลฟีจะต้องชัดเจน เห็นใบหน้าทั้งหมดของผู้ปกครอง มือไม่บังส่วนใดของเอกสาร (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) และเห็นรายละเอียดบนเอกสารชัดเจน

 

Consent Letter.png

ตัวอย่างหนังสือขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์

 

Filled_TH.png

ตัวอย่างวิธีการกรอกหนังสือขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์ที่ถูกต้อง โปรดกรอกด้วยลายมือเท่านั้น

 

Birth Registration_TH.png

ตัวอย่างสำเนาสูติบัตร ที่แสดงชื่อของผู้เยาว์ บิดา และ มารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง และข้อความกำกับที่ถูกต้อง

 

House Registration_TH.png

ตัวอย่างสำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงชื่อของผู้เยาว์ บิดา และ มารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง และข้อความกำกับที่ถูกต้อง

 

 

All Document_TH.png

ตัวอย่างภาพถ่ายเซลฟีของผู้ปกครอง

 

การส่งเอกสาร

โปรดถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารทั้งหมดที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดติดต่อ Bitkub Support ตามลิงก์นี้ พร้อมระบุข้อมูลในแต่ละช่องและแนบรูปเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน

 • ช่อง "เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน": ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้กับบัญชีบิทคับของท่าน
 • ช่อง "หัวข้อ": ระบุว่า "ส่งหนังสือขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์"
 • ช่อง "ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด": เลือกหัวข้อ "อื่น ๆ"
 • ช่อง "คำอธิบาย": ท่านสามารถระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ หรือ ขีด - หากท่านไม่ต้องการระบุข้อความใด ๆ
 • ช่อง "ไฟล์แนบ": กดในช่องใต้ข้อความดังกล่าว และอัปโหลดเอกสารทั้งหมดที่ท่านต้องการส่งให้ครบถ้วน

หมายเหตุ:

 • ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยศาลเท่านั้น
 • หัวข้อ "เขียนที่" โปรดระบุเป็นที่อยู่ของท่าน เช่น บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หรือ บิทคับ เป็นต้น
 • ในการกรอกแบบฟอร์ม ชื่อในช่องแรก คือ ชื่อของผู้ปกครอง (ให้วงกลมที่หน้าคำนำหน้าชื่อและความสัมพันธ์กับผู้เยาว์) และชื่อในช่องที่สอง คือ ชื่อของท่าน (ผู้เยาว์) และในส่วนของลายเซ็นต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครอง โดยเขียนชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองกำกับไว้ในวงเล็บด้วย
 • เอกสารข้างต้นไม่สามารถเขียนด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้
 • การให้คำยินยอมของท่านข้างต้นมีผล ณ วันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

สำหรับกรณีการอัปเดตข้อมูลบัญชีของผู้เยาว์

 • ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหลังจากที่ท่านส่งเอกสารเข้ามาแล้ว ท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ตามปกติ (ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด) ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลได้ จนกว่าการตรวจสอบเอกสารจะเสร็จสมบูรณ์
 • หากท่านได้รับอีเมลจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ที่มีหัวเรื่องว่า “เอกสารขอใช้สิทธิสำหรับผู้เยาว์ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบแล้ว | Data Subject Right Request For Minor Documents Are Rejected” โปรดตอบกลับอีเมลดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ความยินยอมและอัปโหลดเอกสารต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว