วิธีการกรอกหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่ออนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 04:01 PM

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุระหว่าง 18-20 ปี (ผู้เยาว์) จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โดยหนังสือให้ความยินยอมนี้ หมายรวมถึงการอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ปกครอง โดยเอกสารที่จําเป็นในการสมัครใช้บริการสำหรับผู้เยาว์มีดังนี้

1. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 • โปรดพิมพ์เอกสาร (print) และกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารด้วยลายมือเท่านั้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  หรือที่ท้ายบทความนี้

2. เอกสารแสดงสิทธิ์ความเป็นผู้ปกครอง

 • ตัวอย่างเอกสารที่ยอมรับได้: สูติบัตร ทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง) หรือ คําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ 
 • หากใช้สําเนา ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นกํากับสําเนาถูกต้องด้วยปากกาทุกฉบับ พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้เยาว์ในปกครองเพื่อเปิดบัญชีกับ Bitkub.com และยินยอมให้ Bitkub.com เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครอง"

3. ภาพถ่ายเซลฟีของผู้ปกครอง

 • ผู้ปกครองถ่ายภาพเซลฟี โดยถือบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ปกครอง (หากเป็นชาวต่างชาติให้ถือพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปของผู้ปกครอง) และกระดาษที่มีข้อความเขียนว่า “อนุญาตให้ (ชื่อ-นามสกุลของผู้เยาว์ในปกครองเปิดบัญชีกับ Bitkub.com และยินยอมให้ Bitkub.com เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครองพร้อมลงลายเซ็นผู้ปกครองโดยใช้ปากกาลงนามเท่านั้น
 • ภาพถ่ายเซลฟีจะต้องชัดเจน เห็นใบหน้าทั้งหมดของผู้ปกครอง มือไม่บังส่วนใดของเอกสาร (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) และเห็นรายละเอียดบนเอกสารชัดเจนหนังสือให้ความยินยอม.v2 (2).png

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม

 

หนังสือให้ความยินยอม.v2 (1).png

ตัวอย่างวิธีการกรอกหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้อง โปรดกรอกด้วยลายมือเท่านั้น

 

Screen Shot 2565-05-30 at 11.14.32.png

ตัวอย่างสำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงชื่อของผู้เยาว์ บิดา และ มารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง และเขียนกำกับว่า "ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้เยาว์ในปกครองเพื่อเปิดบัญชีกับ Bitkub.com และยินยอมให้ Bitkub.com เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครอง"

 

Screen Shot 2565-05-30 at 11.14.50.png

ตัวอย่างภาพถ่ายเซลฟีของผู้ปกครอง

 

หมายเหตุ:

 • ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยศาลเท่านั้น
 • หัวข้อ "เขียนที่" โปรดระบุเป็นที่อยู่ของท่าน เช่น บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หรือ บิทคับ เป็นต้น
 • ในการกรอกแบบฟอร์ม ชื่อในช่องแรก คือ ชื่อของผู้ปกครอง (ให้วงกลมที่หน้าคำนำหน้าชื่อและความสัมพันธ์กับผู้เยาว์) และชื่อในช่องที่สอง คือ ชื่อของท่าน (ผู้เยาว์) และในส่วนของลายเซ็นต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครอง โดยเขียนชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองกำกับไว้ในวงเล็บด้วย
 • เอกสารข้างต้นไม่สามารถเขียนด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้
 • การให้คำยินยอมของท่านข้างต้นมีผล ณ วันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

สำหรับกรณีการอัปเดตข้อมูลบัญชีของผู้เยาว์

 • เฉพาะกรณีที่ท่านได้รับแจ้งให้ทำการอัปเดตข้อมูลบัญชี บัญชีของท่านอาจถูกระงับการให้บริการ ในกรณีท่ีบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ไม่ได้รับเอกสาร (3 รายการข้างต้น) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่อีเมลแจ้งเตือนถูกส่งไป
 • ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหลังจากที่ท่านส่งเอกสารเข้ามาแล้ว ท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ตามปกติ (ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด)
 • หากท่านได้รับอีเมลจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ที่มีหัวเรื่องว่า “เอกสารให้ความยินยอมของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ | Your Consent Documents Are Rejected” โปรดตอบกลับอีเมลดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ความยินยอมและอัปโหลดเอกสารต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว